Jak uzyskać pozwolenie na broń?

Według oficjalnych statystyk pozwolenie na broń w Polsce ma niecałe pół miliona osób – przeważnie myśliwych, strzelców sportowych oraz kolekcjonerów. Uzyskanie takiego dokumentu wymaga wykazania się odpowiednią wiedzą i umiejętnościami. W grę wchodzą także koszty oraz konieczność dopełnienia pewnych wymogów formalnych. Jakich? Dowiedz się więcej z poniższego tekstu.

1. Kto i po co może uzyskać pozwolenie na broń?

2. Formalności i dokumenty

3. Ważna przyczyna posiadania broni – co to jest?

4. Pozwolenie na broń – ile to kosztuje?

Szczegółowe regulacje, które wskazują również osoby mogące uzyskać pozwolenie na broń, znajdują się w Ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.

Kto i po co może uzyskać pozwolenie na broń?

Kto może cieszyć się przywilejem posiadania broni palnej? Zgodnie z przepisami do tego grona zalicza się osoba, która:

 • ukończyła 21 lat,
 • na stałe zamieszkuje w Polsce,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • uzyska potwierdzenie lekarskie i psychologiczne o braku przeciwwskazań i posiadaniu zdolności fizycznej i psychologicznej do posiadania broni,
 • uzyska pozytywną opinię Komendanta Komisariatu Policji,
 • nie została skazana za przestępstwo umyślne.

Ustawa określa także, w jakim celu można starać się o wydanie pozwolenia na broń. Najczęściej z wniosku wynika zastosowanie:

 • do celów ochrony osobistej oraz ochrony mienia,
 • do celów łowieckich,
 • do celów sportowych,
 • do celów rekonstrukcji historycznych,
 • do celów kolekcjonerskich,
 • do celów szkoleniowych.

W Polsce broń palną najczęściej wykorzystuje się do sportu i łowiectwa oraz do celów kolekcjonerskich.

Formalności i dokumenty

Aby starać się o uzyskanie pozwolenia na broń, należy złożyć stosowny wniosek u komendanta policji właściwego dla miejsca zamieszkania. Powinny znaleźć się w nim podstawowe informacje, czyli:

 • dane osobowe,
 • określenie rodzaju broni palnej oraz jej przeznaczenia,
 • określenie liczby egzemplarzy,
 • zdefiniowaną ważną przyczynę posiadania broni.

Do wniosku powinny zostać dołączone orzeczenia lekarskie i psychologiczne potwierdzające zdolność do dysponowania bronią, potwierdzenie opłaty skarbowej, kopia dowodu osobistego wraz z fotografiami oraz dokument potwierdzający istnienie ważnej przyczyny posiadania broni.

Ważna przyczyna posiadania broni – co to jest?

Czym właściwie jest wspomniana ważna przyczyna posiadania broni? W zależności od celu, do jakiego chcesz przeznaczyć broń palną, zakres ten może być różny.

W przypadku broni przeznaczonej do ochrony osobistej należy przedstawić dokument potwierdzający istnienie stałej i realnej sytuacji ponadprzeciętnego zagrożenia życia, zdrowia lub mienia. Mogą to być doniesienia na policję lub potwierdzenie, że dana okolica jest niebezpieczna. Przy broni sportowej i myśliwskiej niezbędnym warunkiem jest przynależność do koła łowieckiego potwierdzona przez Polski Związek Łowiecki lub do klubu sportowego określona licencją i dokumentem Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Jeśli twoim celem jest kolekcjonerstwo lub organizowanie rekonstrukcji historycznych, potrzebne będzie zaświadczenie o członkostwie w stowarzyszeniu.

Pozwolenie na broń – ile to kosztuje?

Zdobycie pozwolenia na broń wymaga dość dużego wkładu finansowego. Opłata skarbowa wynosi około 250 złotych, a koszty egzaminów – odmienne w zależności od przeznaczenia broni – od 100 do nawet 1000 złotych. Do kosztów doliczyć trzeba również opłatę za niezbędne badania lekarskie, badania psychologiczne oraz testy sprawności fizycznej. Sumaryczny koszt takiego pozwolenia może sięgać 2500 złotych.